Algemene Voorwaarden

Om de behandeling of training zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden. Als je een afspraak voor een behandeling / massage met mij maakt, als je lid wilt worden van een van mijn hardloop / wandelgroepen of als je je hebt aangemeld voor een door mij georganiseerd evenement / activiteit ga ik ervan uit dat je kennis genomen hebt van onderstaande algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat.
 • Voor een eerste massage/behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op.
 • Voor en na elke massage/behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de massage/behandeling ervaren is.
 • Eventuele gegevens die je voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder jouw toestemming aan derden verstrekt. Zie hiervoor ook het privacy-reglement.
 • Ben je onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik je medicijnen? Raadpleeg deze dan of je gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die hij/zij tijdens het intakegesprek of tijdens het behandelingstraject aan mij verstrekt, zodat ik de massage/behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.
 • Vriendelijk wordt verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten, vlak voor aanvang van de massage of behandeling.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 48 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan je doorberekend. Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken.
 • Als je lid bent van de mindful hardloop- of wandelgroep, loopgroep ’s-Gravenzande of als je je hebt aangemeld voor een door Welzijnspraktijk Edelman / Biefit loopschool Westland georganiseerd evenement of activiteit ga ik ervan uit dat je aanwezig bent tenzij je minimaal 24 uur van tevoren hebt geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken of niet komen opdagen wordt volledig aan je doorberekend.
 • Reeds betaalde contributie voor de mindful hardloop of wandelgroepen en/of Loopgroep Westland kan niet achteraf gerestitueerd worden als je een training of een periode van een aantal training afwezig bent geweest vanwege persoonlijke afwegingen of door redenen waar de aanbieder geen invloed op heeft (gehad).
 • Als je lid bent van de mindful hardloop- of wandelgroep, loopgroep ’s-Gravenzande adviseer ik je om jaarlijks een sportkeuring te laten uitvoeren bij een Sport Medisch Advies centrum (SMA). Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en het respecteren van je eigen fysieke grenzen. Ik kan en zal je adviseren aangaande het voorkomen van blessures maar het is voor je eigen verantwoordelijkheid of je deze adviezen ook opvolgt. Ik kan je niet garanderen dat je geen blessures zult oplopen. Mijn dringende advies is om altijd je eigen grenzen te respecteren.
 • Je lidmaatschap aan een mindful hardloopgroep, de mindful wandelgroep en/of loopgroep ‘s-Gravenzande wordt per kwartaal stilzwijgend verlengd, tenzij anders aangegeven.
 • U kunt van mij verwachten dat hygiëne belangrijk is, ik verwacht dat van de klant ook.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd je email-adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie. Deze gegevens worden conform de AVG verwerkt.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel jou als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 • Betaling geschiedt contant of per Tikkie direct na de massage.
 • Massage-rittenkaarten zijn niet persoonsgebonden en zijn 1 jaar geldig. Het is niet mogelijk om bedragen van reeds betaalde strippenkaarten geheel of gedeeltelijk te restitueren. Wel kunnen resterende tegoeden bijvoorbeeld worden omgezet naar cadeaubonnen.

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Contracten

 • Contracten worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • Indien een proefperiode is overeengekomen beloopt deze proefperiode 3 maanden tenzij een proefperiode van een langere duur wordt overeengekomen.
 • Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de termijn, waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan worden verlengd of gewijzigd in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Voor overeenkomsten voor onbepaalde tijd geldt voor beide partijen een opzegtermijn van 3 maanden. Er dient per aangetekende post te worden opgezegd.

Behandelingen

 • Cliënt is verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn van de te behandelen persoon.
 • Tijdens de proefperiode kan ten behoeve van de evaluatie van de effecten van de behandeling gebruik worden gemaakt van evaluatie formulieren die de masseur ter beschikking stelt.

Verhindering

 • Bij verhindering van een te behandelen persoon kan de cliënt een andere persoon voor behandeling in aanmerking laten komen.
 • Bij verhindering van de masseur wordt dat zo spoedig mogelijk gemeld en wordt op de kortst mogelijke termijn een nieuwe afspraak gemaakt.
 • Extra behandelingen boven het in het contract afgesproken aantal kunnen op verzoek van de cliënt worden gegeven, indien en voor zover de overige afspraken van de masseur dat toelaten.
 • Extra behandelingen kunnen alleen gebundeld of aansluitend aan afgesproken behandelingen plaatsvinden.

Facturering en betaling

 • Facturering geschiedt achteraf per maand. Extra behandelingen worden iedere volgende maand verrekend.
 • Er wordt gefactureerd op basis van het in het contract overeengekomen aantal uren/ behandelingen per maand. Indien er geen aantal vooraf is overeengekomen, dan wordt het aantal uitgevoerde behandelingen in die maand gefactureerd.
 • Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur op de rekening van de masseur te zijn overgemaakt.
 • Wanneer na 14 dagen nog geen betaling is ontvangen, wordt rente in rekening gebracht. De in rekening te brengen rente bedraagt 1,5 procent per maand of gedeelte van de maand.
 • Wanneer twee maanden na factuurdatum geen (volledige) betaling is ontvangen wordt de vordering uit handen gegeven. De incassokosten bedragen 15% van het openstaande factuurbedrag inclusief de verschenen rente, te vermeerderen met de BTW. De incassokosten zijn voor rekening van de cliënt.

Tarieven

 • Bedragen zijn netto, exclusief het 21% BTW tarief.
 • De tarieven kunnen jaarlijks worden bijgesteld.

Opschortingrecht

 • Indien een factuur meer dan 60 dagen onbetaald is gelaten, is de masseur gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten tot de datum, waarop alsnog betaling van de factuur, inclusief rente en verschuldigde incassokosten, is verricht. In geval van opschorting blijft de cliënt/het bedrijf verplicht het in het contract genoemde aantal uren/ behandelingen te voldoen tot de datum van rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst.

Aansprakelijkheid

 • Behandeling geschiedt op eigen risico. Eventuele aansprakelijkheid van de masseur is beperkt tot het bedrag, dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de masseur is gedekt.